Kontaktangaben

Köpenicker Straße 187/188
D-10997 Berlin (Kreuzberg)

Fon: 030 - 611 00 23
Fax: 030 - 611 00 21
E-Mail: kontakt@hydra-berlin.de

Öffnungszeiten:
Mo & Di: 10 bis 15 Uhr
Do: 16 bis 20 Uhr
weitere Termine nach Vereinbarung

Updates Corona-Krise

Hier findet ihr immer die neuesten Updates zur aktuellen Lage:

Corona-Update

Einfache Sprache

Informationen zur Beratung findet ihr hier in Einfacher Sprache.

Daten für Berlin

Für Interessierte hier einige kurze Daten und Fakten zur Situation in der Sexarbeit in Berlin.

Fakten und Hintergründe
(Stand 2016)

Infoveranstaltungen

In regelmäßigen Abständen von 6 bis 8 Wochen bieten wir

Informationsveranstaltungen

zu allen Fragen der Prostitution für die interessierte Öffentlichkeit an. Mehr dazu...

....aktuelle Termine

18. Mai 2020

สถานการณ์ปัจจุบันในวิกฤตโคโรน่า

 

ที่หน้าเว็ปไซต์นี้ คุณจะพบข้อมูลล่าสุดที่จำเป็นสำหรับผู้ที่ทำงานให้บริการทางเพศในเบอร์ลิน

 

-> ช่องทางในการติดต่อฮือดร้า

-> ช่องทางสำหรับขอรับการช่วยเหลือสนับสนุน

 

มาตรการล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัสโคโรนาในเบอร์ลิน (อัพเดทเมื่อวันที่ 21.04) : „ห้ามให้บริการทางเพศผ่านการสัมผัสติดต่อกันทางร่างกาย“

 

ตามกฎหมายคุ้มครองผู้ค้าประเวณีวรรค 18 ย่อหน้า 2 ข้อ 7  ว่าด้วยการห้ามพักค้างคืนในซ่อง หรือสถานให้บริการทางเพศ ล่าสุดในเบอร์ลิน
ได้อนุญาติให้มีการยกเว้นข้อกฎหมายดังกล่าว อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการห้ามมิให้มีการขายบริการทางเพศในซ่องหรือสถานบริการทางเพศในช่วงสถานการณ์โรคระบาด ดังนั้น จึงอนุญาติให้มีการใช้พื้นที่ดังกล่าวเพื่อใช้เป็นสถานที่พำนักค้างคืนเป็นการชั่วคราวได้

 

สายด่วนไวรัสโคโรนาในเบอร์ลิน: 030 - 90282828

 

ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนาในภาษาอื่น ๆ : https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/1731242-1731242

คุณยังคงสามารถติดต่อกับฮือดร้าได้ !

สืบเนื่องมาจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนาในปัจจุบัน ฮือดร้ามีความต้องการที่จะร่วมมือกันกับคุณ เพื่อชะลอแนวโน้มของการแพร่ระบาดนี้ให้ช้าลง ดังนั้น เราจึงจำเป็นต้องปิดศูนย์ให้คำปรึกษาของเราเป็นการชั่วคราว

อย่างไรก็ตาม เรายังคงเปิดรับบริการให้คำปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล์ และข้อความผ่านแชท ตามเวลาทำการปกติ

 

โดยคุณสามารถติดต่อเราได้ในเวลาทำการ ผ่านหมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ดังต่อ:
030 611 00 23 / 0151 21955558 / 0170 1765699
kontakt@hydra-ev.org

 

โปรดทราบ : หากคุณไม่สามารถติดต่อเราได้ผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์อันเนื่องมาจากปัญหาการใช้งานอินเตอร์เน็ตที่มากเกินไป  กรุณาลองติดต่อเราใหม่อีกครั้งในภายหลัง หรือติดต่อเราผ่านทางอีเมล์แทน


นอกจากนี้ คุณยังสามารถขอรับคำปรึกษาผ่านระบบออนไลน์ เช่น แชทข้อความ หรือวีดีโอได้ ภายในระยะเวลาทำการ
โปรดดูรายละเอียดตามลิงค์ด้านล่างนี้ :

https://www.hydra-berlin.de/beratungsstelle/online_beratung/

 

หากคุณต้องการความช่วยเหลือ เมื่อตกเป็นเหยื่อของความรุนแรง หรือเมื่อเกิดภาวะความเครียด โปรดติดต่อเรา !

ช่องทางสำหรับขอรับการช่วยเหลือและสนับสนุน

นับตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2020 เป็นต้นมา ซ่อง และสถานบริการทางเพศอื่น ๆ ในเบอร์ลินไม่ได้รับอนุญาติให้เปิดทำการจนกว่าจะมีประกาศแจ้งให้ทราบ 

นอกจากนี้ ยังรวมถึงการไม่อนุญาตให้มีการเสนอขายบริการทางเพศในสถานที่อื่น ๆ  ด้วย
สำหรับผู้ที่ทำงานให้บริการทางเพศ นี่ถือเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ยากลำบาก

 

ช่องทางสำหรับขอรับการช่วยเหลือสนับสนุน:

เมื่อคุณมีถิ่นพำนักอาศัยอยู่ในเยอรมนี และมีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี คุณสามารถยื่นขอรับเงินชดเชยดังต่อไปนี้ได้: 

เงินชดเชยกรณีว่างงาน II: https://service.berlin.de/jobcenter/

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับประกันพื้นฐานสำหรับผู้หางาน: https://www.arbeitsagentur.de/corona-faq-grundsicherung 

ผู้ที่สามารถเข้าถึงระบบประกันสังคมของเยอรมนี สามารถสมัครกรอกแบบฟอร์มเพื่อยื่นขอประกันพื้นฐานดังกล่าวได้ตามลิงค์นี้: https://www.berlin.de/sen/ias/service/formulare/

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับความช่วยเหลือเร่งด่วนในเบอร์ลิน: https://www.creative-city-berlin.de/en/questions-answers/corona-emergency-aid/ 

โปรดทราบ: ความช่วยเหลือดังกล่าวไม่รวมค่าครองชีพและค่าประกันสุขภาพ   สำหรับการขอรับเงินช่วยเหลือทั้งสองส่วนนี้ คุณสามารถยื่นขอ „ชุดการคุ้มครองทางสังคม“ ซึ่งได้เปิดให้มีการเข้าถึงประกันพื้นฐานได้เป็นเวลาหกเดือนภายใต้เงื่อนไขที่ผ่อนปรนกว่า

ทุนช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ทำงานให้บริการทางเพศ รวมถึงผู้ประกอบอาชีพอื่นๆในเบอร์ลินที่ไม่สามารถขอรับเงินชดเชยได้:

BeSD ทุนช่วยเหลือฉุกเฉินในวิกฤตโคโรนา  https://berufsverband-sexarbeit.de/index.php/besdemergencyfund/

คำร้อง เบอร์ลิน คอลเลคทีฟ แอคชั่น: ทุนช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับผู้ที่ทำงานกลางคืน  https://forms.gle/6iuATHEtNwTT1U9y8

 

การยื่นคำร้อง กรณีได้รับผลกระทบจากการถูกสั่งห้ามไม่ให้ปฏิบัติงาน และกรณีที่จำเป็นต้องมีการกักตัว ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการโรคระบาด  (IfSG):

คุณสามารถปรินท์แบบฟอร์มที่ด้านล่างของหน้าดังกล่าว โดยผู้ยื่นคำร้องจะต้องยื่นหลักฐานแสดงรายได้ประกอบ  สำหรับหลักฐานเกี่ยวกับใบรับรองการห้ามมิให้ปฏิบัติงานซึ่งออกโดยหน่วยงานสาธารณสุขนั้น ปัจจุบันอนุญาติให้มีการละเว้นได้เป็นกรณีพิเศษ

 

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับช่องทางความช่วยเหลือและสนับสนุนอื่นๆ:

เบอร์ลิน คอลเลคทีฟ แอคชั่น „แหล่งข้อมูลสำหรับผู้ทำงานให้บริการทางเพศ“
https://docs.google.com/document/d/1FECuLS-UHlC6BVo5F5o-MDqDG2mjoO3GnKbKqtI0mWU/ 

คู่มือประกอบแหล่งข้อมูลจาก Karade House
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kN3S6jcrDUGUisxzwvlZ-47nHzYWJXvz70DO6H97rDo/ 

 

ทางเลือกอื่นๆ สำหรับงานให้บริการทางเพศที่สามารถติดต่อกับลูกค้าได้โดยตรง:

ในที่นี้ หมายถึง การเสนอให้บริการทางเพศผ่านทางเว็ปแคม โทรศัพท์ และแชทข้อความ รวมถึงการจำหน่ายภาพหรือวีดีโอที่มีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่โดยไม่จำเป็นต้องมีการสัมผัสติดต่อกันทางร่างกาย  สำหรับตัวเลือกหนึ่งของช่องทางดังกล่าวนี้ อาทิเช่น:
www.streamate.com   
www.adultwork.com 
www.big7-web.de 
www.mydirtyhobby.de
www.onlymevip.com
https://de.chaturbate.com

 

นอกจากนี้แล้ว ตำแหน่งพนักงานในซุปเปอร์มาร์เก็ตและผู้ช่วยเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรก็กำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากในปัจจุบัน

 

หากคุณสงสัยหรือมีคำถามเพิ่มเติม  โปรดติดต่อเรา !