Zurück zur Startseite

ข่าวเกี่ยวกับเรื่อง กฎหมายควบคุมโสเภณี (ProstSchG) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายตั้งแต่วันที่ 01.07.2017 (TH)

ข่าวที่นำมาเสนอนี้คือ

เรา ในนามของ ฮือดร้า ได้ทำการคัดค้านกฎหมายนี้ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการควบคุมอย่างเข้มงวดมาโดยตลอดและยังคงปฏิเสธกฎหมายนี้ต่อไปตามวิถีทางการเมือง


กฎหมายควบคุมโสเภณี (ProstSchG) จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของการทำงานและชีวิตของผู้ขายบริการทางเพศ และจะทำให้เกิดความหวาดหวั่นเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก

ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเรา ในการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น
ในหน้านี้ เป็นเพียงการสรุปข้อกำหนดใหม่ที่สำคัญที่สุดเท่านั้น เราอ้างอิงถึง ข้อความของกฎหมายและเหตุผลที่ให้ไว้ (ร่างกฎหมายรัฐบาลแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ตั้งแต่หน้า35) จนถึงวันนี้ ยังไม่ชัดเจนว่า กฎหมายจะถูกนำมาใช้อย่างไร ตัวอย่างเช่น ยังไม่มีกำหนดว่า การแจ้งรายงานตัวจะไปทำที่ไหน กฎหมายมีผลใช้บังคับทั่วประเทศเยอรมัน แต่ในแต่ละรัฐสามารถนำไปปฏิบัติใช้ต่างกันได้
เมื่อมีข่าวใหม่ที่มีความชัดเจนแล้ว เราจะส่งต่อและเผยแพร่โดยเร็วเท่าที่จะเป็นไปได้
เรายินดีที่จะรับคำถามที่จะส่งถึงเรา อีกทั้งรับฟังทางโทรศัพท์ด้วย
การให้บริการปรึกษาที่ ฮือดร้า ตามหลักการของเรา ไม่มีค่าใช้จ่ายและสามารถทำได้
โดยไม่ต้องแจ้งชื่อ


ข้อมูลวันที่ 05.12.2016

 

↑ back to top

ในกฎหมายควบคุมโสเภณีมีอะไรกำหนดไว้ และอะไรเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้ขายบริการทางเพศ

  ทุกคนทั้งหญิงและชายที่ทำงานขายบริการทางเพศ ไม่ว่าจะเป็นที่ถนน หรือในซ่อง
  ที่บ้าน หรือเป็นเอสคอร์ท ต้องไปแจ้งรายงานตัวเป็นโสเภณี ซึ่งรวมถึงผู้นวดไม่ว่าหญิงหรือชายที่นวดแบบเอโรติคหรือตันตระด้วย และการนวดเป็นการให้บริการหลัก (รายงานเรื่องการนวดตันตระ เป็นการประกอบการค้าโสเภณี)
  ยกเว้น:  หนังเซ็กซ์ (Pornos), พีปโชว์ (Peepshows), เต้นโชว์บนโต้ะ (Table Dance), การบริการผ่านเว็ปแคม (Web-Cam) และคุยเรื่องเซ็กซ์ทางโทรศัพท์(Telefonsex)
  บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไปต้องไปทำการแจ้งรายงานตัวและต่ออายุทุกๆ 2 ปี 
  ส่วนบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 21 ปี จะต้องไปแจ้งรายงานตัวทุกปี 
  ในอนาคตหากใครทำงานนี้ โดยไม่ได้ไปแจ้งรายงานตัวจะถูกลงโทษโดยการปรับเงิน
  การแจ้งรายงานตัวเจ้ากับหน้าที่ผู้มีอำนาจรับผิดชอบ จะเป็นที่หน่วยงานไหนและที่ไหนยังไม่มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจน
  ในการแจ้งรายงานตัว ทุกคนทั้งหญิงและชาย ต้องให้ชื่อนามสกุล และที่อยู่ ที่แจ้งไว้กับสำนักทะเบียนราษฎร์ หรือ ที่อยู่ ที่แจ้งไว้กับสำนักงานไปรษณีย์(เพื่อการติดต่อทางจดหมาย) วันเดือนปีเกิด สถานที่เกิด สัญชาติ, และในกรณีที่จำเป็น แสดงใบอนุญาต-ทำงานและ ชื่อเมือง หรือชื่อหน่วยงานปกครองท้องถิ่น (ที่เขาหรือเธอ อยากทำงาน) พร้อมรูปถ่าย 2 ใบ เพื่อจะได้รับอนุญาตให้ทำงานได้ทั่วประเทศเยอรมัน
  เว้นไว้แต่ว่า รัฐใดรัฐหนึ่งจะปฏิบัติข้อกำหนดเบี่ยงเบนแตกต่างไปจากนี้

   

  1. ในการแจ้งรายงานตัว ทุกคน จะต้องไป ขอรับฟังข้อมูลรายละเอียด ด้วยตัวเอง
   และนี่ก็คือการที่ผู้ขายบริการทางเพศทั้งหญิงและชาย จะได้รับรายละเอียดเรื่องสิทธิและหน้าที่ของผู้ขายบริการทางเพศ (เช่น การประกันสุขภาพ, การบริการให้คำปรึกษาและการขอรับความช่วยเหลือ, การเสียภาษี)
   เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจรับผิดชอบจะเป็นสื่อกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการให้คำปรึกษาที่จำเป็น และดำเนินการตามมาตรการที่จำเป็นต้องใช้ตามสถานการณ์

  2. นอกจากการขอรับฟังข้อมูลรายละเอียดในระหว่างการแจ้งรายงานตัวแล้ว ผู้ขายบริการทางเพศทั้งหญิงและชายทุกคน  ต้องไปรับการให้คำแนะนำเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ เช่น โรคติด-เชื้อทางเพศ การตั้งครรภ์ และการใช้ยาเสพติด เป็นต้น ทุกคนต้องไปรับการให้คำแนะนำเรื่องสุขภาพทุก 12 เดือน (ทุก 6 เดือน สำหรับผู้มีอายุ 21 ปี) ในการนี้จะมีการออกใบรับรองให้ว่าได้มาขอรับคำแนะนำแล้ว และใบรับรองนี้จะต้องใช้ยืนยันเมื่อไปแจ้งรายงานตัวเป็นโสเภณีหญิงหรือชายและต้องพกติดตัวไว้ในที่ทำงานด้วยตลอดเวลา

  3. เมื่อหลักฐานที่ต้องใช้ในการแจ้งรายงานตัวครบถ้วนทุกประการแล้ว ใบการแจ้งรายงานตัว (“บัตรประจำตัวโสเภณี”) จะออกให้ภายใน 5 วัน
   ในใบการแจ้งรายงานตัว จะระบุชื่อจริง หรือชื่อที่ตั้งเอง (นามแฝง) ติดรูปถ่าย วันเดือนปี-เกิด สถานที่เกิด สัญชาติ สถานที่ทำงานที่ได้แจ้งไว้ วันที่บัตรหมดอายุ (1 หรือ 2 ปี) และบัตรออกให้ที่ไหน หลังจากนั้นจึงจะอนุญาตให้ทำงานได้
   ใบการแจ้งรายงานตัว (“บัตรประจำตัวโสเภณี”) ต้องพกติดตัวตลอดเวลา บัตรนี้ถือว่าเป็นหลักฐานในการแสดงตัวเมื่อมีการตรวจและเป็นหลักฐานยืนยันต่อเจ้าของผู้ประกอบกิจการ

  4. ผู้ที่จะไม่ได้รับ ใบการแจ้งรายงานตัว คือ ผู้ที่ยื่นหลักฐานที่จำเป็นทั้งหมดไม่ครบ (เช่น ใบรับรองคำแนะนำเรื่องสุขภาพ) หรือแจ้งรายละเอียดที่สำคัญไม่ครบ อายุต่ำกว่า 18 ปี อีก 6 สัปดาห์จะคลอดลูก, อายุต่ำกว่า 21 ปี และ“ถูกนำ”มาทำงานขายบริการทางเพศ หรือ “ถูกบังคับอย่างหนักหน่วงโดยผู้อื่น” ให้ทำงาน
   สำหรับเหตุผลสองข้อสุดท้าย ถือว่าต้องมีหลักฐานยืนยันว่าเป็นความจริง – หากเป็นแค่ข้อสงสัยไม่ถือว่าเป็นหลักฐานที่พอเพียง

   

  ↑ back to top

  ข้อกำหนดใหม่สำหรับผู้ประกอบกิจการ

  1. ผู้ใดต้องการประกอบการค้าโสเภณีต้องยื่นคำร้องขออนุญาตต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจรับผิดชอบ รวมถึง เช่นผู้ที่ทำงานใน ซ่อง ร้านนวด เอเย่นเอสคอร์ท สตูดิโอ ในบ้านที่อาศัยอยู่ รถพ่วงที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย และการจัดปาร์ตี้
   ผู้ขายบริการทางเพศทั้งหญิงและชายที่ทำงานในบ้านของตนเอง ไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการ

  2. นอกจากนี้ในการขออนุญาตต้องร่างการจัดการดำเนินการประกอบกิจการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร นอกจากนั้น ผู้ประกอบกิจการทั้งหญิงชายจะถูกตรวจสอบความน่าเชื่อถือโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจรับผิดชอบ

  3. เงื่อนไขบางอย่างเกี่ยวกับการก่อสร้างที่เพิ่มเข้ามา (เช่น ห้องน้ำแยกกัน ห้องพัก ระบบ-เหตุฉุกเฉิน) สำหรับบ้านที่อยู่อาศัยที่ใช้ทำเป็นซ่องก็จะมีความยุ่งยากเกิดขึ้น

  4. ในอนาคตไม่อนุญาตให้ผู้ขายบริการทางเพศทั้งหญิงและชายพักค้างคืนในห้องทำงานของสถานประกอบกิจการอีกต่อไป ซ่องและบ้านที่อาศัยอยู่ที่ขายบริการโดยการนัดเวลา
   ไม่ต้องมีการแยกห้องนอนและห้องทำงาน

  5. การจัดการประกอบกิจการบางอย่างหลายแบบจะไม่ได้รับการอนุญาต เช่น
   ซ่องแบบแฟร็ตเรท และแก็ง-แบ็ง-ปาร์ตี้ เพราะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเรื่องสิทธิ
   ในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องทางเพศและเป็นการตักตวงหาผลประโยชน์

  6. ไม่อนุญาตให้ ผู้ประกอบกิจการทั้งหญิงและชายทุกคน ให้หญิงหรือชาย
   ที่ไม่มีใบการแจ้งรายงานตัว (“บัตรประจำตัวโสเภณี”) ทำงานในสถานประกอบกิจการของตน มิเช่นนั้นจะถูกถอนใบอนุญาต หรือ ต้องถูกปรับเป็นจำนวนเงินสูงมาก

  7. ผู้ประกอบกิจการทั้งหญิงและชาย ต้อง ทำข้อตกลงการทำงานทุกอย่างกับผู้ทำงานขาย-บริการทางเพศทั้งหญิงและชายไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และ ต้องออกใบเสร็จการจ่ายเงินทุกอย่าง นอกจากนั้นต้องทำบัญชีว่า ใครทำงานเมื่อไหร่ และใครหาเงินได้เท่าไหร่

  8. ผู้ประกอบกิจการทั้งหญิงและชายต้องจัด คอนโดม เจลหล่อลื่น และอุปกรณ์สุขอนามัย
   ให้ใช้และดูแล ระมัดระวังเรื่องสุขภาวะทางอนามัย
   นอกเหนือจากนี้ ต้องอนุญาตให้มี การให้คำแนะนำ เรื่องการป้องกันเกี่ยวกับ
   โรคติดเชื้อทางเพศในสถานประกอบกิจการ เช่น โดยเจ้าหน้าที่ของกรมอนามัย หรือผู้มีหน้าที่จากหน่วยงานให้คำแนะนำของแผนก

  ↑ back to top

  กฎเกณฑ์อื่นๆ

  1. ห้าม การให้บริการ โดยไม่ใช้คอนโดม และ
   ห้ามการโฆษณา การให้บริการโดยไม่ใช้คอนโดม ถ้าลูกค้าไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชาย
   ฝ่าฝืน จะถูกลงโทษโดยการปรับเป็นเงินจำนวนสูงมาก

  2. ตอนนี้มีการอนุญาตให้อย่างชัดเจนว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถ ตรวจดูสถานที่ทำธุระกิจ หรือแม้แต่ในบ้านได้ด้วย และสามารถขอดูหลักฐาน ตลอดจนทำการตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับตัวบุคคลได้ทุกเวลา
   ผู้ประกอบกิจการทั้งหญิงและชายมีหน้าที่ให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่

  3. ข้อมูลการแจ้งรายงานตัวจะถูกเก็บบันทึกไว้ และสามารถถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่นๆ เพื่อการดูแลตรวจสอบ ข้อมูลการปฏิบัติ และเพื่อดำเนินมาตรการที่จำเป็นต้องใช้ตามสถานการณ์  เช่น กรมสรรพากร ตลอดจนเมืองที่ได้แจ้งไว้
   หากทำงานให้บริการเป็นอิสระส่วนตัว ก็ต้องแจ้งการชำระภาษี

  4. หากไม่มีการแจ้งต่ออายุการแจ้งรายงานตัว ข้อมูลที่ถูกเก็บบันทึกไว้ จะถูกลบออก หลังจากใบการแจ้งรายงานตัวหมดอายุอย่างช้าที่สุด 3 เดือน

  ↑ back to top

  Quelle: http://www.hydra-berlin.de/sexarbeit_von_a_bis_z/infos_zum_neuen_gesetz/information_in_thai/